Nechcem európsky biomasaker

Zelená energia musí byť skutočne zelená. Spaľovanie stromov vyrúbaných vo vzácnych európskych lesoch, či v Brazílii zeleným nie je. Nepomáha záchrane klímy a ničí biodiverzitu. 

Na Slovensku sme sa pri riešení tohto problému posunuli dopredu. Teraz je čas, aby Slovensko, konkrétne ministri Ján Budaj a Richard Sulík, zabojovali o zmenu v celej Európe. V najbližších mesiacoch budeme mať na to jedinečnú príležitosť. Musíme však konečne stáť na strane skutočne zelenej energie a nie jej brániť tak, ako doteraz.  

Nemôžeme dovoliť, aby bola devastácia prírody a našich zdrojov naďalej natieraná na zeleno. Obnoviteľné zdroje sú jediná zelená energia, ktorá je klimaticky aj environmentálne udržateľná. No aby bola zelená energia naozaj zelená, musíme mať pravidlá, ktoré zabezpečia, že nebude dochádzať k ničeniu klímy a životného prostredia pod rúškom zelenej energie.

1. Stanovenie limitu pre energiu z lesnej biomasy
Limit je potrebné stanoviť na základe maximálneho ekologicky únosného množstva biomasy produkovanej na území EÚ, zohľadňujúc udržateľné kritériá pre energetické využívanie lesnej biomasy (dendromasy), po odpočítaní potreby biomasy pre všetky existujúce bioenergetické zdroje v EÚ a biomasy zo vzácnych prírodných lesov, zohľadnení spotreby biomasy na iné než energetické účely a exportu biopalív z EÚ.

2. Uplatňovanie environmentálnej hierarchie energetických priorít a dodržanie princípov obehovej ekonomiky a kaskádového využívania biomasy
Klimatická politika EÚ musí vychádzať z environmentálnej hierarchie priorít: 1. minimalizácia (optimalizácia) potreby energie; 2. maximalizácia energetickej účinnosti na strane spotreby; 3. využívanie nízkouhlíkových alebo bezuhlíkových obnoviteľných zdrojov energie. Využívanie ostatných – najmä nízkouhlíkových neobnoviteľných – energetických zdrojov by malo byť časovo obmedzené, považované za dočasné/prechodné a uplatňované iba v nevyhnutných a opodstatnených prípadoch.
V prípade lesnej biomasy je potrebné zabezpečiť, aby sa všade, kde je to technicky a ekonomicky možné, prednostne využívala na výrobu produktov s vyššou pridanou hodnotou a za účelom znižovania energetickej potreby a náročnosti.

3. Zaviesť správny postup pre výpočet uhlíkovej bilancie lesnej biomasy
Výpočet úspor emisií skleníkových plynov z energetického využívania lesnej biomasy musí zahŕňať celý životný cyklus bioenergie, od rastu, ťažby, spracovania, dopravy až po energetické využitie, vrátane tzv. uhlíkového dlhu (resp. doby návratnosti - času potrebného na to, aby les reabsorboval CO2 vyprodukovaný v dôsledku jeho použitia pre výrobu energie z biomasy) a to v rámci celého dodávateľského reťazca. Energetické využívanie biomasy musí viesť k skutočnému znižovaniu emisií skleníkových plynov v časovom horizonterelevantnom z hľadiska cieľa Parížskej dohody o zmene klímy. Maximálna prijateľná doba návratnosti uhlíka preto nemá byť dlhšia ako 5 - do 10 rokov.

4. Rozšíriť kritéria udržateľnosti podmieňujúce energetické využívanie lesnej biomasy
Rozšíriť v smernici EÚ o obnoviteľných zdrojoch požiadavky na účinnosť, udržateľnosť a znižovanie emisií skleníkových plynov pre ďalšie kategórie zariadení, aby pokrývali kľúčové oblasti energetického využívanie lesnej biomasy, a sprísniť jestvujúce. Kritériá udržateľnosti na tuhé biopalivá je potrebné rozšíriť tak, aby sa predišlo priamemu alebo nepriamemu ničeniu, alebo zhoršovaniu stavu lesov, ekosystémov s vysokou biologickou hodnotou a zásob uhlíka. Kritériá udržateľnosti musia uprednostňovať miestne využívanie bioenergie pred jej exportom a transportom na veľké vzdialenosti a potrebu podpory energetickej sebestačnosti regiónov.

5. Kritériá udržateľnosti pre vodné elektrárne a ostatné obnoviteľné zdroje energie
Doplniť požiadavky na vodné elektrárne s cieľom predchádzať zvyšovaniu fragmentácie riek. Je potrebné uprednostniť ekologickú obnovu existujúcich vodných elektrární a znižovať ich vplyv na klímu s ohľadom na odporúčania k redukcii emisií skleníkových plynov v rámci ich životného cyklu na úroveň uhlíkovo neutrálnych energetických zariadení do roku 2050. Výstavba ďalších malých vodných elektrární (<10 MW), ktoré negatívne ovplyvňujú stav vodných útvarov, prehrádzajú celé vodné toky, vytvárajú migračné bariéry a zhoršujú bilanciu sedimentov musí byť predmetom prísneho posudzovania vplyvov, alternatív a kritériá by mali viesť pokiaľ možno k jej vyhýbaniu sa. Pre ostatné obnoviteľné zdroje energie žiadame vypracovať a prijať nové kritériá udržateľnosti na základe aktuálnych vedeckých poznatkov a s ohľadom na odporúčania technickej skupiny expertov Európskej Komisie pre klasifikáciu udržateľných investícií.

6. Kritériá udržateľnosti obnoviteľných zdrojov energie pre Slovensko
Zároveň odporúčame, aby vláda SR, aby aktualizovala kritériá udržateľnosti pre energetické využívanie lesnej biomasy (v súčasnosti sú platné len pre časť európskych štrukturálnych a investičných fondov) a začala ich uplatňovať pri všetkých verejných podporných programoch a projektoch, ktoré sú súčasťou plnenia národných cieľov pre obnoviteľné zdroje. Existujúce kritériá treba rozšíriť o kritérium minimálnej úrovne energetickej hospodárnosti budov vykurovaných z bioenergetických zariadení a kritérium zabezpečenia udržateľnosti disponibilného potenciálu dreva na energetické využitie v regiónoch. Za týmto účelom je potrebné podporiť rozvoj kapacít pre energetické plánovanie a koordináciu udržateľnej energetiky v regiónoch. Pre vodnú energiu a ostatné obnoviteľné zdroje energie žiadame prijať nové kritériá udržateľnosti na základe aktuálnych vedeckých poznatkov.

 

Petičný výbor: 

Martin Hojsík - Poslanec európskeho parlamentu - poverený zastupovaním a komunikáciou s orgánmi verejnej moci

Irena Bihariová -  Predsedníčka Progresívneho Slovenska 

Michal Sabo - Greenfluencer

Ladislav Hegyi - Enviromentalista

Ján Vozárik - Asistent Martina Hojsíka

 

Žiadame vládu SR: zastavte európsky biomasaker!

Klimatická kríza, strata biodiverzity a ďalšie problémy životného a sociálneho prostredia sú prepojené, preto sa politiky v týchto oblastiach musia navzájom posilňovať, nie podkopávať. Z uvedených dôvodov žiadame vládu SR, aby pri nadchádzajúcom schvaľovaní klimatického balíka právnych predpisov EÚ „Fit for 55“ presadzovala záväzný cieľ EÚ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na najmenej 50% do roku 2030, ako aj zavedenie záväzných vnútroštátnych cieľov do smernice o energii z obnoviteľných zdrojov a nasledujúce princípy na zastavenie ďalšieho biomasakru:

Smutné fakty o biomasakri

 

Príklad z Dánska: 

Kodaň chce byť do roku 2025 prvým uhlíkovo neutrálnym hlavným mestom na svete. No jedným zo zdrojov energie, ktoré mesto používa je aj spaľovanie 1,2 milióna ton drevnej biomasy ročne. Väčšina (90 - 95%) pochádza z Európy, 5-10% dováža zo vzdialenejších krajín mimo EÚ, spravidla Brazílie, ktorej vzácne biotopy sú masívne odlesňované.

Stromy pochádzajú napríklad z plantáží, ktoré boli kedysi súčasťou Brazilského Cerrada. Je to oblasť tropického lesa a savany, ktorá bývala kedysi plná rastlín a živočíchov. Momentálne je táto oblasť v kríze kvôli masívnemu odlesňovaniu.

 

Nie je to “len” o rúbaní brazílskej prírody. Veď aj na Slovensku je vyše polovice chránených druhov v zlom stave. Častokrát preto, že im ničíme ich domov. Divočinu. 

Viac informácií nájedete tu: Odôvodnenie a kontext našich požiadaviek

Ak vás téma zaujíma, prečítajte si aj môj pozičný dokument European Biomass Policy: Let’s make green energy truly green