Čistá voda a čistý vzduch

Chráňme vodu do poslednej kvapky. Nádych nesmie zabíjať.

Znečistenie ovzdušia a vôd je zdrojom významného rizika pre zdravie ľudí. Ročne na škodliviny v ovzduší doplatí životom až 400-tisíc Európanov, z toho takmer 6-tisíc ľudí žijúcich na Slovensku. Podporujem sprísnenie noriem na kvalitu ovzdušia aspoň na úroveň odporúčaní WHO a taktiež lepší celoeurópsky program predchádzania znečistenia riek chemikáliami. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov. V oblasti ovzdušia podporujem prechod napríklad aj na ekologickú mobilitu či nízkoemisné zóny.

So svojim tímom som pripravil aj nasledovnú štúdiu:

PDF: Stanovisko k zámeru výstavby spaľovne komunálnych a priemyselných odpadov pri meste Šaľa v kontexte dosahovania environmentálnych a klimatických cieľov EÚ

Prečítajte si aj našu zaujímavú štúdiu Evaluation of persistent organic pollutants (POPs) in samples of eggs from the vicinity of municipal waste incinerator Košice. 


Prečítajte si štúdiu o vplyvoch spaľovne odpadov v obci Drieňov:

PDF: Stanovisko k Správe o hodnotení vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - Drienov 

Chem pomôcť občanom obce Drienov a  okolitých obcí brániacich sa voči zlému projektu spaľovne komunálnych odpadov v tejto obci. Špecifické negatívum tohto projektu – zbytočnosť výstavby tejto spaľovne pri blízkosť už existujúcej a stále plne nevyužitej spaľovne komunálnych odpadov spol. Kosit pri Košiciach (len 30 km od obce Drienov) – súvisí s podobnými problémami v EÚ. A je jednou z prípadových štúdií pre zmeny v legislatíve ktoré by spoľahlivejšie bránili negatívnym vplyvom predimenzovania a nevhodnej lokalizácie spaľovní TKO na rozvoj opätovného používania a recyklácie. V tomto dokumente je zostavené stanovisko odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú odpadovému a obehovému hospodárstvu k Správe o hodnotení vplyvov, ktorá má zároveň charakter posudku predmetného zámeru."