Pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 15/2005 Z.z.

Všeobecná pripomienka 

Poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík v spolupráci s Alianciou združení na ochranu zvierat o.z. projekt Zvierací ombudsman a o.z. FALLOPIA už dlhodobo poukazujú na problém takmer neregulovaného chovu, držby a rozmnožovania ohrozených druhov veľkých mačkovitých šeliem, ktoré sú následne v mnohých prípadoch predmetom nelegálneho obchodu. 

V súčasnosti sa ako najzávažnejší problém javí obchodovanie s časťami tela tigra, za účelom výroby tradičnej čínskej medicíny a iných produktov. Kosti sú všeobecne najžiadanejšie. Najobľúbenejšími výrobkami na báze kostí sú tigrie vína a tigrie pasty, po ktorých dopyt narastá nie len pre ich tzv. liečivé účinky ale aj pre šťastie a ako znak bohatstva. 

Deje sa to aj napriek tomu, že podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES) spadá tiger do kategórie 1, teda medzi druhy, ktoré sú bezprostredne ohrozené vyhubením. Medzinárodný obchod s týmito druhmi je striktne zakázaný a povolenia k nemu sa udeľujú len výnimočne.

V správe CITES SC71 Doc. 19 z mája 2019 je uvedený odhad počtu týchto veľkých mačkovitých šeliem chovaných v zajatí. Tigrov chovaných v zajatí je odhadom približne 12 574 a levov približne 1 208.

Z toho, na základe údajov z infožiadosti z marca 2021, je celkovo na Slovensku chovaných v zajatí 233 z toho ku dňu 2.3.2021 

  • Panthera leo, Panthera leo persica, Panthera leo persica x P. Leo v počte 104,
  • Panthera onca v počte 19, 
  • Pathera tigris, Panthera tigris altaica v počte 87,
  • Puma concolor v počte 23. 

 V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 17 subjektov, ktoré majú v držbe vyššie uvedené druhy z toho v 4 prípadoch ide o zoologické záhrady.

Pripomienky k návrhu zákona

Chov, držba a rozmnožovanie  sa uskutočňuje napriek obmedzeniam stanoveným v Dohovore (CITES) vrátane rozhodnutia 14.69, ktoré uvádza, že tigre by sa nemali chovať za účelom obchodu s časťami ich tiel a s produktmi z nich vyrobenými. 

Problém v náraste obchodu s časťami tiel sa netýka len tigrov, ale aj ostatných druhov týchto šeliem, ktoré slúžia ako náhrada, ak sa ponuka tiel tigrov na trhu znižuje. Neregulácia chovu a držby iných druhov predstavuje riziko hľadania alternatívy za tigra v podobe ostatných druhov týchto šeliem. 

Z toho dôvodu aj s ohľadom na dodržiavanie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a ochranu verejného záujmu, ktorý by mal v tomto prípade prevážiť záujem v súkromnom chove za účelom obchodu alebo pre potešenie, považujeme za dôležitý a nevyhnutný krok Ministerstva životného prostredia SR, ktorým predstavilo návrh zákona upravujúci zákaz držby týchto a iných druhov ohrozených a chránených druhov živočíchov s výnimkou ich chovu a držby za účelom ich ochrany. 

Zásadná pripomienka k Čl. I bodu 2. návrhu a k Čl. I bodu 13

Z dôvodu, pre prípad smrti chovateľa chránených a ohrozených druhov živočíchov na ktoré sa predmetná úprava vzťahuje navrhujeme doplniť ďalšiu výnimku zo zákazu držby a prevodu držby a to pre prípad prevodu držby z dôvodu dedenia.
Je to najmä z toho dôvodu, aby v prípade smrti chovateľa nenastal stav, keď už žijúci živočích, ktorého mal chovateľ v držbe ešte za účinnosti pôvodného znenia zákona, nepodliehal tomuto zákazu. V takomto prípade sa obávame, že s ohľadom na znenie zákona, by mohla nastať situácia, kde by prevod držby z dôvodu dedenia nebol možný a zo zdravého živočícha by sa v prípade, ak by nebolo k dispozícii vhodné zariadenia, mohol stať nechcený živočích, ktorého by bolo možné usmrtiť.

Zásadná pripomienka k Čl. I bodu 3. (ods. 2 písm. d))

V súčasnej legislatíve nenachádzame legálnu definíciu vhodnú na účely zákona č. 15/2005 Z.z. a presné vymedzenie pojmov medzinárodný záchranný program a záchytné stredisko pre druhy a poddruhy, na ktoré sa daná úprava vzťahuje. Súčasná legislatíva rovnako neupravuje podmienky a procesný postup, za akých je možná účasť na takomto programe rovnako ako neupravuje podmienky a procesný postup podávania žiadosti a schvaľovania záchytného strediska.
Z dôvodu, aby bol účel navrhovanej právnej úpravy splnený a nebol zmarený nesprávnym výkladom alebo nejasným stanovením podmienok účasti na medzinárodnom záchrannom programe navrhujeme, aby boli do navrhovaného znenia doplnené podmienky zapojenia sa do medzinárodného záchranného programu ako aj jeho legálna definícia. Z rovnakého dôvodu navrhujeme upraviť definíciu, podmienky a procesný postup schvaľovania záchytného strediska. S ohľadom na novú úpravu, môže dôjsť na strane nezodpovedných chovateľov týchto živočíchov k stavu, že títo chovatelia už viac nebudú mať ekonomický alebo iný prospech z dotknutých živočíchov a budú mať tendenciu zbaviť sa ich. Prípadne môže dôjsť k stavu, keď títo chovatelia budú pokračovať v činnosti, ktorá od účinnosti novely bude protiprávna. V takom prípade sa javí ako potrebné na účely zákona č. 15/2005 Z.z. osobitne upraviť podmienky a proces schvaľovania záchytného strediska, aby v prípade nedostatočných kapacít súčasného záchytného strediská - Národná zoologická záhrada Bojnice, bol k dispozícii priestor na umiestnenie nechcených a zhabaných živočíchov v zariadení spĺňajúcom zákonom stanovené kritériá. Toto vymedzenie by malo rovnako predchádzať potenciálnym špekuláciám zo strany chovateľov získať status záchytného strediska bez toho, aby splnili stanovené kritériá.

Petičný výbor:

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu (zodpovedný za komunikáciu s orgánmi verejnej moci)

JUDr. Zuzana Stanová, obmudsmanka pre zvieratá

Ján Vozárik, asistent Martina Hojsíka