Hromadná pripomienka k Plánu obnovy

Hromadná pripomienka k nelegislatívnemu materiálu Ministerstva financií Slovenskej republiky Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán obnovy) predloženého do medzirezotného pripomienkového konania 8. marca 2021 pod číslom LP/2021/112. 

Plán obnovy má podľa nariadenia (EÚ) 2021/241 podporiť investície do zelených technológií, prechodu na čistú energiu a zvýšenia energetickej efektívnosti pre dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 a napomôcť pri tvorbe pracovných miest. Investície majú byť doplnkom reforiem, ktoré vytvoria podmienky pre zelenú, digitálnu a sociálne spravodlivú transformáciu ekonomiky s cieľom nielen obnovy po korone, ale aj dosiahnutia cieľov Parížskej dohody.

Hromadná pripomienka k Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Hromadná pripomienka k nelegislatívnemu materiálu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky LP/2021/112

Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/112

Rezortné číslo: MF/007098/2021-2974

 

Komponent 01 - Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

1. Navrhované kritériá pre dodržanie princípu nespôsobovať významné škody sú nedostatočné z hľadiska ochrany prírody pred negatívnymi dopadmi nesprávneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, osobitne v prípade podpory výroby energie z biomasy. Rozhodne nestačí odvolať sa iba na kritériá využívania biomasy smernice EÚ 2018/2001 o podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov, pretože sú nedostatočné a sú predmetom kritiky vedcov a združení pre ochranu prírody. Ich nedostatočnosť preukazuje aj súčasná často neudržateľná prax vo viacerých krajinách EÚ. Taktiež, je potrebné stanoviť dôsledné, odborne podložené a vymáhateľné kritériá udržateľného využívania a limitov prostredia pre všetky obnoviteľné zdroje energie. V prípade biomasy je potrebné rozšíriť existujúce kritériá dnes platné v SR pre časť EŠIF na celý EŠIF a na Plán obnovy. Pre ostatné obnoviteľné zdroje energie je potrebné prijať nové dôsledné kritériá udržateľného využívania.

Táto pripomienka je zásadná.

 

2. Považujeme za dôležité zamerať obsah tohto komponentu na podporu obnoviteľných zdrojov na domácnosti, rodiny a malé zdroje a naopak vyhnúť sa alebo minimalizovať (a podmieniť prísnymi vymáhateľnými podmienkami) podporu pre väčšie zdroje, a to zo sociálnych, environmentálnych dôvodov a pre elimináciu potenciálneho klientelizmu a korupcie.

Táto pripomienka je zásadná.

 

3. Chýba cieľ zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie, ktorý sa dosiahne týmito dodatočnými investíciami a reformami. Navrhovaný Plán obnovy naznačuje, že napriek veľkým, donedávna neplánovaným dodatočným investíciám z Plánu obnovy sa cieľ podielu OZE v SR neplánuje zvýšiť z nedostatočne nízkeho cieľa 19,2 % z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu SR na r. 2021 - 2030 na ktorý sa odvoláva v časti o investíciách. Tento plán bol však vypracovaný ešte pred existenciou veľkých prostriedkov z finančného mechanizmu EÚ pre obnovu a odolnosť. Naviac, odvtedy sa preukázal pri upresňovaní vykazovania tohto podielu iný, výrazne vyšší podiel obnoviteľných zdrojov. Je potrebné stanoviť vyšší cieľ podielu OZE s ohľadom na vyššie uvedené. Ešte pred nedávnym preukázaním vyššieho podielu OZE v SR odporúčala Európska komisia aspoň 24%, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE 25,6%. Súčasne navrhujeme analyzovanie možností mierneho navýšenia navrhovaných prostriedkov vzhľadom na potrebu výrazných zmien v tejto oblasti.

Táto pripomienka je zásadná.

 

Doplnenie obehového hospodárstva

4. Takmer úplne chýba rozvoj obehového hospodárstva. Obehové hospodárstvo predstavuje náročné výzvy, načrtnuté aj v novom Akčnom pláne EÚ o cirkulárnej ekonomike, ktoré potrebujú hlboké reformy, investície a opatrenia pre naštartovanie ich rozvoja. Malé doplnkové opatrenia v rámci obnovy budov výlučne vo veci stavebných odpadov sú veľmi nedostatočné. Osobitne náročné je riešenie obehovosti materiálov a výrobkov, ktoré končia v komunálnych odpadoch a v časti priemyselných odpadov a ciele EÚ v tejto oblasti. Navrhujeme doplniť nový komponent venovaný cirkulárnej ekonomike, alebo jej skombinovanie s už existujúcim komponentom pri vytvorení dostatočného priestoru pre potrebné reformy, opatrenia a investície.  

Táto pripomienka je zásadná.

 

Komponent 03 - Udržateľná doprava

5. Najväčším nedostatkom komponentu „Udržateľná doprava“ je, že namiesto komplexnej podpory environmentálne udržateľnej mobility ako celku sa zameriava prevažne len na železničnú dopravu (a iba nadväzujúcej mestskej dopravy). To je nedostatočné, aj pre pomerne malý podiel prepravných výkonov železničnej dopravy vzhľadom na limity dopravnej siete. Navrhujeme upraviť Komponent 03 Udržateľná doprava (v zmysle našich podrobných pripomienok v prílohe) na komplexnú podporu environmentálne šetrnejšej, udržateľnej mobility, vo forme navzájom prepojených služieb. Teda na komplexnú podporu celej verejnej osobnej dopravy (MHD, regionálna autobusová a železničná doprava), nemotorovej dopravy a kombinovaných služieb postavených na báze zdieľania.

Táto pripomienka je zásadná.

 

Komponent 04 -  Dekarbonizácia priemyslu 

6. Za zásadný nedostatok komponentu považujeme absenciu účinného mechanizmu na zabránnenie “lock in-efektu” teda uviaznutiu v používaní fosílnych palív, vrátane plynných a to ako pri reformách, tak pri investíciách podporovaných z Plánu obnovy. Jeho príprava ani nie je spomenutá medzi opatreniami. Súčasne považujeme za nevyhnutné doplniť posudzovania vplyvov na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy medzi podmienky na povolenie v rámci IPKZ. Tieto zmeny považujeme za nevyhnutné pre naplnenie princípu nespôsobovať významné škody, ktorý je povinný pre Plán obnovy.

Táto pripomienka je zásadná.

 

Komponent 05 - Adaptácia na zmenu klímy

7. Najväčšími nedostatkami sú absencia reforiem v adaptácii sa sídiel a nesystémový návrh, aby sa z Plánu obnovy financovali výlučne opatrenia v extraviláne a nie v sídlach. Rozsah a náročnosť opatrení prispôsobenia sa na negatívne dôsledky zmeny klímy v sídlach sú tak veľké, že ich financovanie z EŠIF doplnené veľmi limitovanými možnosťami štátne rozpočtu a rozpočtov samospráv nepostačuje. Je potrebné vyčleniť pre nich prostriedky aj v rámci Plánu obnovy. Neexistuje relevantný dôvod pre vynechanie naliehavo potrebných reforiem legislatívnych predpisov v oblasti prispôsobovania sa na zmenu klímy na Slovensku, ktoré neraz dokonca namiesto podpory predstavujú zbytočné bariéry.

Táto pripomienka je zásadná.

 

8. Je potrebné zohľadňovať všetky kľúčové vplyvy zmeny klímy, napríklad aj rast častosti a intenzity vĺn horúčav a premietnuť ich do reforiem a investícií, do ktorých je potrebné doplniť ďalšie dôležité opatrenia v extraviláne aj sídlach. Celý komponent je zameraný len na jeden z vplyvov zmeny klímy  súvisiaci so zmenou v klimatickej charakteristike v oblasti zrážok, pričom chýba mnoho dôležitých cieľov a opatrení.

Táto pripomienka je zásadná.

 

9. Navrhované reformy a investície nie sú vsadené do systémového a odborne podloženého prístupu k adaptácii sa regiónov na zmenu klímy, v ktorom opatrenia vychádzajú zo stratégií analyzujúcich negatívne vplyvy, zraniteľnosť a adaptívnu kapacitu a následne navrhujú efektívne opatrenia. Je potrebné doplniť podmienenie investícií a podpory vypracovaním stratégií adaptácie sa na zmenu klímy, analyzujúc jej negatívne vplyvy, zraniteľnosť územia a ľudských systémov a adaptívnu kapacitu.

Táto pripomienka je zásadná.

 

Komponent 14 -  Zlepšenie podnikateľského prostredia 

10. Žiadame odstrániť Komponentu 14 Zlepšenie podnikateľského prostredia zavedenie pravidla “1in2out”. Nakoľko je ochrana  zdravia a životného prostredia chránená ako Ústavou SR, tak Základnými zmluvami o EÚ, tak medzináronými dohovormi, je dôležité aby pri ex-post vyhodnotení existujúcich regulácií bol záväzné hodnotený aj dopad na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy, ochranu biodiverzity, prechod na cirkulárnu ekonomiku a nahradzovanie nebezpečných chemikálií, teda inak povedané v oblasti ochrany klímy, životného prostredia a zdravia a to ako dôležitejší faktor ako regulačná záťaž podnikateľov, nakoľko tá nepredstavuje Ústavou chránené právo. Rovnako je potrebné aby v rámci ochrany pred “neopodstatneným goldplatingom” bolo explicitne stanovený ako opodstatnený goldplating v oblastiach mitigácie a adaptácie na zmenu klímy, ochrany biodiverzity, prechodu na cirkulárnu ekonomiku a nahradzovanie nebezpečných chemikálií, teda v oblasti ochrany klímy, životného prostredia a zdravia. Súčasne je sú tieto  zmeny dôležité pre dodržanie princípu nespôsobovať významné škody, ktorý je povinný pre Plán obnovy.

Táto pripomienka je zásadná.

 

Ak si chcete prečítať detailnejšie pripomienky k návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, kliknite na tento text.

 

V prípade, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré bude písomne pozvaný nižšie uvedený zástupca verejnosti:

Mgr. Martin Hojsík, Grosslingova 51, 811 09 Bratislava

 

Hromadnú pripomienku je možné podporiť najneskôr do 22.3.2021.

 

Mgr. Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu, Grosslingova 51, 811 09 Bratislava

Ing. Ladislav Hegyi, environmentalista, Grosslingova 51, 811 09 Bratislava

Ján Vozárik, asistent poslanca EP Martina Hojsíka, Grosslingova 51, 811 09 Bratislava 

Konzultujúci odborníci a odborníčky: 

Ing. Zuzana Hudeková, PhD., krajinná architektka 

doc. Ing. Marián Gogola, PhD., dopravný inžinier

Created with NationBuilder