Hromadná pripomienka - zhrnutie

Úvod a komentár

V prvom rade vám chcem opäť poďakovať za podporu a podpis pre hromadnú pripomienku k Plánu obnovy, ktorú som pripravil so svojim tímom. Pripomienky som spolu s vašimi podpismi odovzdal ministerstvu financií a pustil sa do zápasu o ich presadenie. Ako to dopadlo?

Potvrdila sa neochota vlády počúvať názory ľudí a odborníkov a odborníčok. 

Takmer všetky naše pripomienky, žiaľ, neboli akceptované a rozpory trvajú. V skratke môžeme konštatovať, že zástupcovia vlády SR nemali vôľu relevantne zlepšiť Plán obnovy SR. 

Ako údajné riešenie našich pripomienok navrhovali spravidla len kozmetické zmeny, alebo výhovorky, že sa problémy na ktoré sme poukazovali, budú riešiť neskôr a v iných dokumentoch. To ale neobstojí, pretože práve na základe Plánu obnovy obdrží Slovensko  bezprecedentne veľké finančné prostriedky. Iné dokumenty a plány takúto podporu nedostanú. Tieto prostriedky potrebujeme využiť čo najlepšie pre skokové modernizačné posunutie Slovenska dopredu smerom ku klimatickej neutralite, environmentálnej šetrnosti a tvorbe nových pracovných miest. 

To sa žiaľ z veľkej časti nestalo – navrhovaný Plán obnovy SR je vo viacerých častiach napísaný neodborne, nedostatočne z hľadiska ochrany klímy, životného prostredia aj tvorby pracovných miest.  

Podrobný rozpis pripomienok a reakcie ministerstva financií

Pripomienky, tak ako sme ich odovzdali ministerstvu financií nájdete tu.

Naša pripomienka o nedostatočnosti navrhovaných kritérií pred negatívnymi dopadmi nesprávneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), osobitne z lesnej biomasy, nebola akceptovaná. Podpora obnoviteľných zdrojov energie je síce v princípe krokom správnym smerom, avšak bude prebiehať bez podmienok, ktoré by zabezpečili, že energetické využívanie biomasy i ostatných OZE nebude poškodzovať prírodu, alebo produkovať značné emisie skleníkových plynov, ako v prípade lesnej biomasy, pričom ich pohltenie nemusí byť úplné a relevantné z časového hľadiska. Ďalej preto platí naša pripomienka, že potrebujeme dôsledné udržateľné kritériá pre energetické využívanie biomasy ako pre podporu v Pláne obnovy, tak ako pri európskych fondoch a ďalších formách podpory a pre ostatné obnoviteľné zdroje energie je potrebné prijať nové kritériá ich udržateľného využívania.

Následne sme požadovali, aby pre takto podmienené, klimaticky a environmentálne šetrnejšie obnoviteľné zdroje energie bol stanovený cieľ ich vyššieho podielu na konečnej spotrebe energie. Pretože napriek nim Plán obnovy počítal počítal len so starým neambicióznym cieľom stanoveným  ešte pred dostupnosťou dodatočných prostriedkov z Plánu obnovy. Žiaľ, aj táto pripomienka nebola akceptovaná. 

Taktiež nebola akceptovaná pripomienka, aby sa finančná podpora pre obnoviteľné zdroje zamerala na domácnosti, rodiny a malé zdroje a naopak sa minimalizovala podpora pre väčšie zdroje a to zo sociálnych, environmentálnych dôvodov a pre elimináciu potenciálneho korupcie. 

Neakceptovaná ostala aj naša požiadavka doplniť reformy a investície pre rozvoj obehového hospodárstva do Plánu obnovy, ktoré takmer úplne chýba. To je vážna chyba, pretože obehové hospodárstvo má pred sebou náročné výzvy, načrtnuté aj v novom Akčnom pláne EÚ o cirkulárnej ekonomike, ktoré potrebujú hlboké reformy a investície pre naštartovanie ich rozvoja. Bez nich ich nemáme šancu dosiahnuť. 

Nebola akceptovaná ani naša pripomienka k časti o doprave, že namiesto komplexnej podpory environmentálne udržateľnej mobility sa Plán obnovy navrhovaný vládou zameriava prevažne len na železničnú dopravu. A že je potrebné upraviť ju na komplexnú podporu environmentálne šetrnejšej, udržateľnej mobility, teda celej verejnej osobnej dopravy (MHD, regionálna autobusová a železničná doprava), nemotorovej dopravy a kombinovaných služieb. 

Malou dobrou správou je, že v komponente o doprave boli čiastočne akceptované aspoň niektoré menšie, podrobné pripomienky z prílohovej časti našich pripomienok. Napríklad naša pripomienka k reforme verejnej osobnej dopravy, aby sa zlepšila formulácia jej cieľov a implementácie tak ako sme navrhovali, bola akceptovaná. Tá k podpore infraštruktúry pre alternatívne pohony, aby sa doplnilo komplexné zohľadňovanie produkcie emisií skleníkových plynov počas celého životného cyklu bola akceptovaná. Náš návrh, aby sa určoval výber projektov a budovanie cyklistickej infraštruktúry nielen v mestských aglomeráciách, ale na celom území Slovenska, bola čiastočne akceptovaná. 

Najhoršou, neodborne formulovanou časťou bola tá o adaptácii na zmenu klímy, ktorá o adaptácii z väčšiny ani nebola. Chýbali reformy v adaptácii sa sídiel a problémom bol aj nesystémový návrh, aby sa z Plánu obnovy financovali výlučne opatrenia v extraviláne a nie v sídlach. Text nezohľadňoval všetky kľúčové vplyvy zmeny klímy, napríklad rast častosti a intenzity vĺn horúčav. Doslova receptom na neefektívne vynakladanie prostriedkov a realizáciu neúčinných opatrení je, že navrhované reformy a investície nie sú vsadené do odborne podloženého prístupu k adaptácii sa regiónov na zmenu klímy, v ktorom opatrenia vychádzajú z analýzy vplyvov zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptívnej kapacity. Žiaľ, aj tieto dôležité pripomienky neboli akceptované. 

Čiastočne akceptovaná bola naša pripomienka pre doplnenie mechanizmu na zabránenie uviaznutia v používaní fosílnych palív, vrátane plynných a posudzovania vplyvov klímu medzi podmienkami na vydávanie integrovaného povolenia (IPKZ). 

Akceptovaná nebola ani naša pripomienka v ktorej sme žiadali odstrániť zavedenie pravidla “1in2out”. Je dôležité aby pri ex-post vyhodnotení existujúcich regulácií bol záväzné hodnotený aj dopad na ochranu klímy, životného prostredia a zdravia a to ako dôležitejší faktor ako regulačná záťaž podnikateľov, nakoľko tá nepredstavuje Ústavou chránené právo. Rovnako nebola akceptovaná ani pripomienka, aby v rámci ochrany pred “neopodstatneným goldplatingom” bolo stanovený ako opodstatnený v oblastiach teda v oblasti ochrany klímy, životného prostredia a zdravia. 


Zhrnutie

Nie je to veľa, ale nie je to nič. Každá zmena, ktorú sa vďaka vášmu podpisu podarilo presadiť, pomôže Slovensku lepšie sa pripraviť na prichádzajúcu klimatickú krízu. A súčasne - a to je veľmi dôležité - dali sme vláde jasne vedieť, že na Slovensku sú tisíce ľudí, pre ktorých sú tieto témy dôležité a dokážu sa k nim aj odborne postaviť. To je dôležité a na tom sa dá stavať. 

Vláda svoj Plán obnovy schváli už v stredu  28. apríla 2021 a pošle ho do Bruselu.

Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš podpis a podporu, a sľubujem, že budem pozorne sledovať proces implementácie Plánu obnovy tak, aby sa prostriedky využili účelne, rozumne a hlavne pre ľudí a ochranu klímy.

Ďakujem!

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska