"Vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, aby neodkladne na Slovensku vyhlásila stav klimatickej núdze a zaviazala Vládu Slovenskej republiky prijať balík konkrétnych opatrení, ktorý zaviaže rezorty k zmenám v kľúčových sektoroch s cieľom výraznejšie znižovať emisie skleníkových plynov pre udržanie oteplenia na 1,5 °C a adaptovať sa na zmenu klímy."