Päť percent pre divočinu

Divočina potrebuje ochranu, aby prežila. My potrebujeme divočinu, aby sme prežili.

Ochrana biodiverzity je nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľnej Európy. Presadzujem posilnenie siete chránených území Natura 2000, ako aj vytvorenie Európskeho mechanizmu na podporu bezzásahových území. Chcem, aby bolo do roku 2030 minimálne päť percent územia EÚ, a to aj v rámci každého členského štátu, bezzásahovou oblasťou.

V rámci kompenzačného mechanizmu podporujem platby poľnohospodárom za nezasahovanie v prísne chránených oblastiach. Podporujem opatrenia na obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka, rozmanitosť lesov a aj celoeurópsky program ochrany vodných zdrojov pred vysychaním. Zahlasujem za Rámcovú smernicu o vode a opatrenia na revitalizáciu riek a prevenciu pred škodlivými vodohospodárskymi zásahmi.

Podporujem ochranu biodiverzity v pôdohospodárstve aj cez posilnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a prirodzených foriem ochrany pred povodňami. Podporujem aj pasenie zvierat, správne kosenie lúk či zlepšovanie stavu pôdy a jej schopnosti zachytávať uhlík a vodu, ochranu mokradí a nív riek ako zásobární vody. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov a úspešne bojujem za ochanu včiel a opeľovačov.