Ľudia na Zemplíne majú právo na odškodnenie za znečistenie toxickými PCB látkami

Martin Hojsík: Precedentná právna analýza o možnostiach odškodnenia obyvateľov regiónu Zemplín za ujmy zo znečistenia prostredia PCB

V Košiciach, 25. mája 2022: Poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska Martin Hojsík dnes odovzdal starostom a poslancom z obcí regiónu Zemplín právnu analýzu možností odškodnenia miestnych občanov za ujmy vyplývajúce z dlhodobého znečistenia ich prostredia toxickými polychlórovanými bifenylmi (PCB).

Prečítajte si: Odborné stanovisko viažuce sa k možnostiam odškodnenia občanov regiónu Zemplín za ujmy vyplývajúce zo znečistenia ich prostredia polychlórovanými bifenylmi  (.pdf)

“Ide o jeden z najhorších prípadov dlhodobého porušovania práva ľudí na priaznivé životné prostredie. Tieto celosvetovo zakázané toxické látky aj 38 rokov po ukončení ich výroby v Chemku Strážske pre nečinnosť štátu a  súkromného sektora stále kontaminujú okolité prostredie. Následkom sú mnohými štúdiami preukázané negatívne zdravotné a ekonomické dopady na obyvateľov a obyvateľky regiónu či obmedzovanie konzumácie časti potravín zo strany štátnej správy,” opísal stále pretrvávajúci problém europoslanec Martin Hojsík.  

V snahe riešiť túto environmentálnu nespravodlivosť, v ktorej nebola vyvodená zodpovednosť, napravené škody a stále sa riešenia nerealizujú dostatočne dôsledne a rýchlo, prišiel Martin Hojsík s myšlienkou právne analyzovať možnosti odškodnenia ľudí za ujmy ľudí zo znečistenia ich prostredia PCB. Prvý podnet mu vnukol prof. Tomáš Trnovec, ktorého dlhoročný inovatívny výskum priniesol dôležité poznatky o rozsahu a závažnosti znečistenia prostredia regiónu Zemplín PCB. 

Vypracovanie tejto právnej analýzy zadal tímu právnikov a právničiek vedených doc. JUDr. Mariannou Novotnou PhD. z renomovanej Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. “Je svojou povahou, zameraním a mierou komplexnosti precedentnou a jedinou štúdiou svojho druhu na Slovensku i v európskom priestore v oblasti mapovania možností a mechanizmov poskytnutia kompenzácie vzniknutých ujm ľuďom žijúcim v oblastiach znečistených toxickými (PCB) látkami,” vysvetlil Martin Hojsík z PS.

Právna analýza vo svojom závere konštatuje, že na základe informácií o environmentálnej záťaži PCB látkami v dotknutom regióne existuje niekoľko druhov nárokov finančného ako aj nemajetkového charakteru, ktoré z pohľadu práva patria poškodeným obyvateľom. Poškodení obyvatelia majú právo na náhradu jednorazového odškodnenia ujmy v peniazoch na základe úpravy tzv. ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka voči súkromným spoločnostiam – právnickým osobám Chemko, a.s. Strážske v likvidácii, TP 2, s.r.o. a potenciálne tiež Ekologické služby, a.s. z dôvodu, že im trvalým znečisťovaním životného prostredia v oblasti, v ktorej poškodení žijú, spôsobujú ujmu na ich osobnostných právach

Environmentálna spravodlivosť

“Znečisťovaním životného prostredia v tak významnej miere ako je tomu v prípade PCB a Zemplína, poškodení obyvatelia nemôžu realizovať v plnej miere svoje práva, najmä právo na rozvíjanie osobnosti, na ochranu života a zdravia, práva na súkromie a rodinný život, a v konkrétnej rovine tak práva piť nezávadnú vodu, dýchať čistý vzduch, jesť nezávadné potraviny a práva na celkovú environmentálnu bezpečnosť. Poškodeným osobám je v dôsledku aktivít zmienených právnických osôb upierané právo rozvíjať svoju osobnosť rovnakým spôsobom a rovnako neobmedzene, ako iným subjektom nežijúcim v blízkosti podobnej environmentálnej záťaže,” doplnil Hojsík. 

“Poškodení majú voči zmieneným právnickým osobám tiež právo na náhradu ujmy na zdraví v peniazoch, ak v dôsledku znečistenia utrpeli konkrétne poškodenie zdravia (napríklad poruchu štítnej žľazy, autoimunitné ochorenie, poruchu reprodukcie, rakovinu a pod.), a to na základe zodpovednosti za škodu spôsobenú zvlášť nebezpečnou prevádzkou, resp. prevádzkovou činnosťou týchto právnických osôb, tiež podľa Občianskeho zákonníka. Poškodení majú právo dožadovať sa tiež náhrady za zníženie hodnoty ich majetku v dôsledku znečistenia, konkrétne ich nehnuteľností a hospodárskych zvierat, ak sa im podarí preukázať, že hodnota ich majetku klesla práve kvôli existujúcemu znečisteniu v regióne,” opísal nároky poškodených europoslanec Hojsík. 

“Tieto práva (právo na jednorazové finančné zadosťučinenie, na náhradu ujmy na zdraví v peniazoch a na náhradu za zníženie hodnoty majetku) by si mohli poškodení obyvatelia uplatňovať nielen voči právnickým osobám, ale aj voči štátu, ak sa im podarí preukázať, že štát na úseku odstránenia znečistenia nekonal, hoci konať mal. Na základe dostupných informácií sa zdá, že by tento predpoklad mal byť splnený,” zdôraznil europoslanec za Progresívne Slovensko Hojsík.

Martin Hojsík bude ďalej pomáhať miestnym obyvateľom v snahe o dôsledné a rýchle odstránenie  znečistenia Zemplína PCB a v domáhaní sa environmentálnej spravodlivosti vrátane náležitého odškodnenia: “Verím, že precedentné zistenia tejto analýzy povzbudia k aktivitám pre ochrane svojich práv na priaznivé životné prostredie, environmentálnu spravodlivosť a odškodnenie za ujmy spôsobené znečistením aj ľudí v iných regiónoch zasiahnutých závažnou kontamináciou prostredia.” 

 

Príloha

Súhrn vybraných záverov zdravotných vplyvov znečisteného prostredia PCB na zdravie ľudí v regióne Zemplín

Už od roku 1998 vedecko-výskumné štátne centrá predkladajú štúdie o negatívnych dôsledkoch znečistenia Zemplína toxickými PCB látkami na zdravie ľudí. Štúdia z rokov 1997 – 1998 zistila, že priemerná hladina v telách obyvateľov okresu Michalovce bola takmer 4-krát vyššia oproti porovnávanému okresu Stropkov. Vyšetrenia štítnej žľazy poukázali na súvislosť medzi zvýšenými hladinami PCB a narušením štruktúry a funkcie štítnej žľazy. Výskum z rokov 2001 – 2004 zistil vplyv koncentrácií PCB látok na výskyt cukrovky. Vyšetrením sluchu u detí zistili možné poškodenie vývoja sluchu ako následok ich vystavenia toxickým PCB látkam. V psychologických testoch sa zistilo, že deti s vyššími hladinami PCB mali zhoršený výkon v pamäťových testoch, zhoršené skóre negatívnych aktivít správania v škole ako u detí s nižšou expozíciou PCB. Analýza realizovaná v rokoch 2013 – 2016 preukázala, že veľká časť obyvateľstva na Zemplíne je stále vystavená toxickým PCB látkam nad odporúčané kritické zdravotné hodnoty. Vystavenie populácie východného Slovenska toxickým PCB látkam je podľa odborníkov najvyššie na svete. Finančné odškodnenie už síce nepredíde negatívam, ktoré sa stali, ale môže pomôcť miestnym ľuďom lepšie sa vysporiadať so súčasnými rizikami a férovo im aspoň čiastočne vykompenzovať ich straty a náklady.

Prípad nevyužitých prostriedkov Globálneho environmentálneho fondu na zneškodnenie PCB odpadov a dekontaminácie odpadového kanála Chemka

Štátne orgány a vlády SR mali od roku 1998 k dispozícii štúdie o negatívnych zdravotných dôsledkoch znečistenia Zemplína PCB látkami. Napriek tomu nekonali, resp. konali nedostatočne. Naviac, Slovensku malo v rokoch 2003 – 2011 schválený grant (dar) z Globálneho environmentálneho fondu na zakúpenie  – v tej dobe najúčinnejšej - nespaľovacej technológie na zneškodnenie PCB odpadov v hodnote 10 miliónov dolárov. Tento projekt po istom rozvoji mohol následne dekontaminovať aj sedimenty odpadového kanála Chemka. Pre nečinnosť vtedajších vlád a orgánov verejnej správy SR, nedostatok politickej vôle a administratívnym prieťahom tieto prostriedky prepadli a projekt sa nerealizoval. Pre porovnanie, Filipíny takúto pomoc dokázali využiť.

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter