Prísnejšie limity pre toxické látky (POPs)

Martin Hojsík: Dosiahli sme politickú dohodu medzi Európskym parlamentou a Radou o nových pravidlách pre perzistentné organické znečisťujúce látky (tzv. POPs, známe aj ako "forever chemicals") a nakladanie s odpadom, ktorý ich obsahuje. 

S cieľom vytvoriť prostredie bez toxických látok a skutočne obehové hospodárstvo sa zákonodarcovia dohodli na prísnejších limitoch pre perzistentné organické znečisťujúce látky (POPs). 

PBDE (skupina brómovaných retardérov horenia)

Limitná hodnota sa zníži na 200 mg/kg 5 rokov po nadobudnutí účinnosti za predpokladu, že limitná hodnota na uvedenie tejto látky na trh nebude vyššia. Dovtedy je limit stanovený na 500 mg/kg v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia a 350 mg/kg, 3 roky po nadobudnutí účinnosti.

Kyselina perfluóroktánová (PFOA)

Maximálna limitná hodnota bola stanovená na 1 mg/kg pre PFOA a jej soli a na 40 mg/kg pre zlúčeniny súvisiace s PFOA. Kyselina perfluóroktánová sa nachádza napríklad vo vodeodolných textíliách a hasiacich penách.

Dioxíny a furány (PCDD/PCDF a dl-PCB)

Limit pre dioxíny a furány je stanovený na 5 μg/kg. Hodnotové limity pre tieto látky v popolčekoch z biomasových jednotiek na výrobu tepla a elektriny budú platiť rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia s prechodnou hodnotou zatiaľ stanovenou na 10 μg/kg. Pre domáci popol a sadze bude nový limit platiť od 1. januára 2025. Tento čas využijú členské štáty na zhromaždenie informácií potrebných na navrhnutie vhodných politík na zber a spracovanie tohto popola a sadzí a na podporu budúceho prehodnotenia limitu hodnoty.

Zákonodarcovia tiež pridali limit pre syntetickú chemickú zlúčeninu kyselinu perfluórhexánsulfónovú (PFHxS) po jej zaradení do zoznamu Štokholmským dohovorom COP-10 9. júna 2022. Pridali sa aj prísnejšie limity pre HBCDD a SCCP.

Klasifikácia odpadu

Ako požadoval Parlament, Komisia do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia tiež posúdi, či je potrebné zmeniť a doplniť právne predpisy EÚ o odpadoch, aby sa zabezpečilo, že odpady obsahujúce akékoľvek perzistentné organické znečisťujúce látky prekračujúce limity budú klasifikované ako nebezpečné a predloží sa jeho legislatívny návrh.

Čo na to Martin Hojsík? 

"Mojim cieľom je chrániť zdravie ľudí, životné prostredie a zabezpečiť vytvorenie skutočne obehového hospodárstva, čo znamená hospodárstvo bez toxických chemikálií. Najnovšia dohoda je krokom správnym smerom a som rád, že sme ju dosiahli," povedal Martin Hojsík (Progresívne Slovensko), ktorý cez Európsky parlament presadil "Hojsíkovu správu" zameranú na zlepšenie zdravia a ochranu pred toxickým znečistením, a ktorá sa stala pozíciou Európskeho parlamentu pre rokovania s komisiou a radou. 

 

Pridajte sa k zmene

Prihlás sa na náš newsletter