Žiadame vládu SR: zastavte európsky biomasaker!

Klimatická kríza, strata biodiverzity a ďalšie problémy životného a sociálneho prostredia sú prepojené, preto sa politiky v týchto oblastiach musia navzájom posilňovať, nie podkopávať. Z uvedených dôvodov žiadame vládu SR, aby pri nadchádzajúcom schvaľovaní klimatického balíka právnych predpisov EÚ „Fit for 55“ presadzovala záväzný cieľ EÚ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na najmenej 50% do roku 2030, ako aj zavedenie záväzných vnútroštátnych cieľov do smernice o energii z obnoviteľných zdrojov a nasledujúce princípy na zastavenie ďalšieho biomasakru: