Záchrana klímy a zelená energia

Potrebujeme čo najskôr zelenú a spravodlivú obnovu celej spoločnosti, inak nemáme budúcnosť.

Európa musí urobiť všetko, čo je v jej silách, pre obmedzenie globálneho otepľovania na maximálne 1,5°C. Preto v Európskom parlamente pracujem na celoeurópskej klimatickej legislatíve, ktorá zavedie zníženie emisií skleníkových plynov o minimálne 55 percent do roku 2030 a postaví základ bezuhlíkovej ekonomiky. Súčasťou tohto plánu musí byť obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka. Európske firmy nemôžu byť touto snahou znevýhodnené, a preto dovozy z krajín, ktoré nepristúpia na adekvátne opatrenia na ochranu klímy, musia byť zaťažené uhlíkovou daňou.

Sociálna a environmentálna spravodlivosť idú ruka v ruke. Zelená obnova, ktorú Európa potrebuje, preto musí rozšíriť mechanizmy podporujúce spravodlivú transformáciu smerom k trvalo udržateľnej ekonomike tak, aby z nej predovšetkým profitovali občania a nie terajší znečisťovatelia.

Preto navrhujem prijatie klimatického šeku

Už žiadne verejné zdroje na podporu fosílnych palív. Presadzujem ukončenie akýchkoľvek, aj nepriamych dotácií na fosílne palivá a ich využívanie. Presadzujem celoeurópske ukončenie používania uhlia do roku 2030. Ušetrené prostriedky musia smerovať do energetickej efektívnosti, k ľuďom ohrozeným energetickou chudobou a do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj miestnych obnoviteľných zdrojov energie prinesú nové pracovné miesta a znížia závislosť EÚ od dovozu energetických surovín.

Je dokázané, že fosílne palivá zvyšujú ceny energií na Slovensku. Viac si prečítajte v štúdii, ktorú pre mňa vypracoval prestížny think-tank Ember.

Presadzujem aj investície do verejnej dopravy, predovšetkým vlakovej. Celá Európa, nielen západná, musí byť prepojená sieťou rýchlych (aj nočných) železničných spojení, ktoré budú ako ekologickou, tak aj ekonomickou alternatívou leteckej dopravy. Podpora pre rozvoj udržateľnej dopravy sa dá financovať obmedzením podpory a zvýhodňovania neekologických spôsobov dopravy.

Európa musí do roku 2030 ukončiť predaj áut, autobusov a nákladných áut so spaľovacími motormi. Táto zmena nesmie mať dopad na členské štáty ako Slovensko. Preto presadzujem opatrenia, ktoré zabránia presunu starých znečisťujúcich áut na východ. Súčasne podporujem výskum a vývoj alternatív, ako aj sociálne citlivú transformáciu automobilového priemyslu. V rámci podpory alternatív presadzujem, aby sa od roku 2025 vo verejnom obstarávaní nenakupovali vozidlá so spaľovacím motorom.

Prečítajte si Plán zelenej obnovy (ENG version)

Prečítajte si aj moju analýzu vládneho Národného integrovaného reformného plánu (ENG version)

A ak vás to zaujíma, tu sú moje odporúčania pre tvorbu plánu obnovy pre Slovensko (ENG version)

Pripravil som aj pripomienky a výhrady k navrhovanému Plánu obnovy, ktorý vláda poslala Európskej komisii v decembri 2020.

Analýza návrhu aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030

Súčasná bezpečnostná a energetická situácia je neudržateľná. Sme závislí od ruských fosílnych palív, predovšetkým plynu, tie však prispievajú k prehlbovaniu klimatickej krízy a navyše financujú ruskú vojnu v Ukrajine. Rusko dlhodobo používa zdroje energií ako zbraň. Naša energetická politika potrebuje urýchlenú zmenu.

Odstrihnutie sa od fosílnych palív, osobitne z Ruska, je potrebné realizovať postupne (ak to bezpečnostná situácia dovolí), avšak tak rýchlo, ako to je možné. Fosílne zdroje energie spôsobujúce klimatickú krízu nie sú lacné, sloboda a bezpečnosť sú na nezaplatenie.

Riešenia poznáme a ponúkli sme ich verejnosti aj vláde. Prečítajte si čo navrhujeme, aby sme v krátkodobom a súčasne strednodobom horizonte pomohli ľuďom, inštitúciám aj podnikom.

Príčiny a riešenia problému súčasných vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu

V danej téme som rozbehol dôležitú iniciatívu: 

Výzva vláde: Nefinancujme vojenskú agresiu Ruska a klimatickú krízu

Planéta nie je na jedno použitie, naštartujme preto prechod k bezodpadovej spoločnosti.

Doterajší pokrok v obmedzení jednorazových plastov je len začiatkom zmeny. Presadzujem opatrenia na obmedzenie jednorazových, predovšetkým plastových výrobkov a obalov, a aj prevenciu vzniku odpadov. Výrobky majú nielen mať dlhú životnosť a záručnú dobu, ale musia byť aj opraviteľné a bez umelých obmedzení životnosti.

Inovatívna obehová ekonomika poháňaná obnoviteľnými zdrojmi energie nesmie byť len víziou. Presadzujem opatrenia na podporu ekoinovácií, vrátane využitia verejného obstarávania ako nástroja usmernenia trhu.

Zviera nie je vec. Je načase skončiť dobu klietkovú.

Zviera nie je vec. Na európskej úrovni presadzujem zákaz chovu kožušinovej zveri, zneužívania divokých zvierat v cirkusoch, chovu zvierat v klietkach a dlhého transportu živých zvierat.

V EP požadujem naviazanie dotácií do pôdohospodárstva v rámci novej poľnohospodárskej politiky na konkrétne ciele v oblasti životného prostredia, ako aj zvýšené štandardy welfare zvierat. Členské štáty majú mať možnosť poberať na poľnohospodárstvo dodatočné dotácie, naviazané na prísnejšie než úniové normy v oblasti životného prostredia a welfare zvierat. Presadzujem aj zlepšenie podpory pre rastlinnú výrobu na úkor konvenčnej živočíšnej výroby.

Na prelome rokov 2021 a 2022 som rozbehol iniciatívu za Obmedzenie nebezpečnej zábavnej pyrotechniky. Vďaka vyše 43.000 vašich podpisov sme mohli rozbehnúť intenzívny dialóg so štátnymi orgánmi a v týchto týždňoch finalizujeme legislatívne zmeny. Domáce aj divo žijúce zvieratá si konečne budú môcť vydýchnúť. 

Petícia: Stop nebezpečnej zábavnej pyrotechnike

Putin rozpútal na Ukrajine peklo a obeťou sú okrem ľudí aj zvieratá. A zatiaľ čo je prirodzené, že väčšina pozornosti a pomoci sa venuje práve ľuďom, som presvedčený, že treba pomáhať aj zvieratám. A nielen slovami, ale aj činmi. Od začiatky vojny som sa preto zapojil do organizovania hotspotu pre zvieratá na hraničnom prechode s Ukrajinou. V priebehu nasledujúcich týždňov sme pomohli desiatkam domácich zvieratach a ich majiteľom uniknúť pred krutosťou vojny.

 

Divočina potrebuje ochranu, aby prežila. My potrebujeme divočinu, aby sme prežili.

Ochrana biodiverzity je nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľnej Európy. Presadzujem posilnenie siete chránených území Natura 2000, ako aj vytvorenie Európskeho mechanizmu na podporu bezzásahových území. Chcem, aby bolo do roku 2030 minimálne päť percent územia EÚ, a to aj v rámci každého členského štátu, bezzásahovou oblasťou.

V rámci kompenzačného mechanizmu podporujem platby poľnohospodárom za nezasahovanie v prísne chránených oblastiach. Podporujem opatrenia na obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka, rozmanitosť lesov a aj celoeurópsky program ochrany vodných zdrojov pred vysychaním. Zahlasujem za Rámcovú smernicu o vode a opatrenia na revitalizáciu riek a prevenciu pred škodlivými vodohospodárskymi zásahmi.

Podporujem ochranu biodiverzity v pôdohospodárstve aj cez posilnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a prirodzených foriem ochrany pred povodňami. Podporujem aj pasenie zvierat, správne kosenie lúk či zlepšovanie stavu pôdy a jej schopnosti zachytávať uhlík a vodu, ochranu mokradí a nív riek ako zásobární vody. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov a úspešne bojujem za ochanu včiel a opeľovačov. 

Chráňme vodu do poslednej kvapky. Nádych nesmie zabíjať.

Znečistenie ovzdušia a vôd je zdrojom významného rizika pre zdravie ľudí. Ročne na škodliviny v ovzduší doplatí životom až 400-tisíc Európanov, z toho takmer 6-tisíc ľudí žijúcich na Slovensku. Podporujem sprísnenie noriem na kvalitu ovzdušia aspoň na úroveň odporúčaní WHO a taktiež lepší celoeurópsky program predchádzania znečistenia riek chemikáliami. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov. V oblasti ovzdušia podporujem prechod napríklad aj na ekologickú mobilitu či nízkoemisné zóny.

So svojim tímom som pripravil aj nasledovnú štúdiu:

PDF: Stanovisko k zámeru výstavby spaľovne komunálnych a priemyselných odpadov pri meste Šaľa v kontexte dosahovania environmentálnych a klimatických cieľov EÚ

Prečítajte si aj našu zaujímavú štúdiu Evaluation of persistent organic pollutants (POPs) in samples of eggs from the vicinity of municipal waste incinerator Košice. 


Prečítajte si štúdiu o vplyvoch spaľovne odpadov v obci Drieňov:

PDF: Stanovisko k Správe o hodnotení vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie „Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - Drienov 

Chem pomôcť občanom obce Drienov a  okolitých obcí brániacich sa voči zlému projektu spaľovne komunálnych odpadov v tejto obci. Špecifické negatívum tohto projektu – zbytočnosť výstavby tejto spaľovne pri blízkosť už existujúcej a stále plne nevyužitej spaľovne komunálnych odpadov spol. Kosit pri Košiciach (len 30 km od obce Drienov) – súvisí s podobnými problémami v EÚ. A je jednou z prípadových štúdií pre zmeny v legislatíve ktoré by spoľahlivejšie bránili negatívnym vplyvom predimenzovania a nevhodnej lokalizácie spaľovní TKO na rozvoj opätovného používania a recyklácie. V tomto dokumente je zostavené stanovisko odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú odpadovému a obehovému hospodárstvu k Správe o hodnotení vplyvov, ktorá má zároveň charakter posudku predmetného zámeru."

 

Zdravé životné prostredie je ľudským právom. Nad ničením planéty nesmieme prižmurovať oči.

Priaznivé životné prostredie je právo každého občana EÚ. Preto presadzujem posilnenie práva na informácie pre občanov a mimovládne organizácie. Slovensko môže v tomto ohľade slúžiť ako príklad pre iné krajiny EÚ. Súčasne presadzujem možnosť pre efektívnu účasť v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia.

Zasadil som sa o posilnenie funkcie súdov – vrátane Európskeho súdneho dvora – pri rozhodovaní o environmentálnych otázkach a za skutočnú zodpovednosť firiem za znečistenie. Bojujem za predchádzanie formalizmu pri implementácii environmentálneho práva a očakávam zodpovednosť úradníkov za ich rozhodnutia v tejto oblasti.

PCB znečistenie na Zemplíne

Dlhé roky sa venujem pomoci ľuďom na Zemplíne a spoločne s nimi bojujej za bezpečné odstránenie znečistenia toxickými PCB látkami. Od roku 2019 ako poslanec Európskeho parlamentu tlačím na ministra životného prostredia, aby urýchlene zakročil. V roku 2022 som so svojim tímom a expertnými právnikmi z Trnavkej univerzity pripravil analýzu možností odškodenia ľudí na Zemplíne. Podľa nej majú poškodení voči znečisťovateľom a štátu právo na náhradu ujmy na zdraví v peniazoch. 

Viac si prečítajte tu: ĽUDIA NA ZEMPLÍNE MAJÚ PRÁVO NA ODŠKODNENIE ZA ZNEČISTENIE TOXICKÝMI PCB LÁTKAMI

Ľuďom na Zemplíne budem v ich ďalšom boji za čisté životné prostredie a prípadných súdnych procesoch intenzívne asistovať.