Témy

Záchrana klímy a zelená obnova

Potrebujeme čo najskôr zelenú a spravodlivý obnovu celej spoločnosti, inak nemáme budúcnosť.

Podpíšte petíciu Za zelenú obnovu.

Európa musí urobiť všetko, čo je v jej silách, pre obmedzenie globálneho otepľovania na maximálne 1,5°C. Preto v Európskom parlamente pracujem na celoeurópskej klimatickej legislatíve, ktorá zavedie zníženie emisií skleníkových plynov o minimálne 55 percent do roku 2030 a postaví základ bezuhlíkovej ekonomiky. Súčasťou tohto plánu musí byť obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka. Európske firmy nemôžu byť touto snahou znevýhodnené, a preto dovozy z krajín, ktoré nepristúpia na adekvátne opatrenia na ochranu klímy, musia byť zaťažené uhlíkovou daňou.

Sociálna a environmentálna spravodlivosť idú ruka v ruke. Zelená obnova, ktorú Európa potrebuje, preto musí rozšíriť mechanizmy podporujúce spravodlivú transformáciu smerom k trvalo udržateľnej ekonomike tak, aby z nej predovšetkým profitovali občania a nie terajší znečisťovatelia.

Už žiadne verejné zdroje na podporu fosílnych palív. Presadzujem ukončenie akýchkoľvek, aj nepriamych dotácií na fosílne palivá a ich využívanie. Presadzujem celoeurópske ukončenie používania uhlia do roku 2030. Ušetrené prostriedky musia smerovať do energetickej efektívnosti, k ľuďom ohrozeným energetickou chudobou a do rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj miestnych obnoviteľných zdrojov energie prinesú nové pracovné miesta a znížia závislosť EÚ od dovozu energetických surovín.

Presadzujem aj investície do verejnej dopravy, predovšetkým vlakovej. Celá Európa, nielen západná, musí byť prepojená sieťou rýchlych (aj nočných) železničných spojení, ktoré budú ako ekologickou, tak aj ekonomickou alternatívou leteckej dopravy. Podpora pre rozvoj udržateľnej dopravy sa dá financovať obmedzením podpory a zvýhodňovania neekologických spôsobov dopravy.

Európa musí do roku 2030 ukončiť predaj áut, autobusov a nákladných áut so spaľovacími motormi. Táto zmena nesmie mať dopad na členské štáty ako Slovensko. Preto presadzujem opatrenia, ktoré zabránia presunu starých znečisťujúcich áut na východ. Súčasne podporujem výskum a vývoj alternatív, ako aj sociálne citlivú transformáciu automobilového priemyslu. V rámci podpory alternatív presadzujem, aby sa od roku 2025 vo verejnom obstarávaní nenakupovali vozidlá so spaľovacím motorom.

Prečítajte si Plán zelenej obnovy (ENG version)

Prečítajte si aj moju analýzu vládneho Národného integrovaného reformného plánu (ENG version)

A ak vás to zaujíma, tu sú moje odporúčania pre tvorbu plánu obnovy pre Slovensko (ENG version)

Pripravil som aj pripomienky a výhrady k navrhovanému Plánu obnovy, ktorý vláda poslala Európskej komisii v decembri 2020.

Koniec doby plastovej

Planéta nie je na jedno použitie, naštartujme preto prechod k bezodpadovej spoločnosti.

Doterajší pokrok v obmedzení jednorazových plastov je len začiatkom zmeny. Presadzujem opatrenia na obmedzenie jednorazových, predovšetkým plastových výrobkov a obalov, a aj prevenciu vzniku odpadov. Výrobky majú nielen mať dlhú životnosť a záručnú dobu, ale musia byť aj opraviteľné a bez umelých obmedzení životnosti.

Inovatívna obehová ekonomika poháňaná obnoviteľnými zdrojmi energie nesmie byť len víziou. Presadzujem opatrenia na podporu ekoinovácií, vrátane využitia verejného obstarávania ako nástroja usmernenia trhu.

Ľudskosť ku zvieratám

Zviera nie je vec. Je načase skončiť dobu klietkovú.

Zviera nie je vec. Na európskej úrovni presadzujem zákaz chovu kožušinovej zveri, zneužívania divokých zvierat v cirkusoch, chovu zvierat v klietkach a dlhého transportu živých zvierat.

V EP požadujem naviazanie dotácií do pôdohospodárstva v rámci novej poľnohospodárskej politiky na konkrétne ciele v oblasti životného prostredia, ako aj zvýšené štandardy welfare zvierat. Členské štáty majú mať možnosť poberať na poľnohospodárstvo dodatočné dotácie, naviazané na prísnejšie než úniové normy v oblasti životného prostredia a welfare zvierat. Presadzujem aj zlepšenie podpory pre rastlinnú výrobu na úkor konvenčnej živočíšnej výroby.

Päť percent pre divočinu

Divočina potrebuje ochranu, aby prežila. My potrebujeme divočinu, aby sme prežili.

Ochrana biodiverzity je nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľnej Európy. Presadzujem posilnenie siete chránených území Natura 2000, ako aj vytvorenie Európskeho mechanizmu na podporu bezzásahových území. Chcem, aby bolo do roku 2030 minimálne päť percent územia EÚ, a to aj v rámci každého členského štátu, bezzásahovou oblasťou.

V rámci kompenzačného mechanizmu podporujem platby poľnohospodárom za nezasahovanie v prísne chránených oblastiach. Podporujem opatrenia na obnovenie prirodzených funkcií lesov a iných ekosystémov ako zachytávačov uhlíka, rozmanitosť lesov a aj celoeurópsky program ochrany vodných zdrojov pred vysychaním. Zahlasujem za Rámcovú smernicu o vode a opatrenia na revitalizáciu riek a prevenciu pred škodlivými vodohospodárskymi zásahmi.

Podporujem ochranu biodiverzity v pôdohospodárstve aj cez posilnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a prirodzených foriem ochrany pred povodňami. Podporujem aj pasenie zvierat, správne kosenie lúk či zlepšovanie stavu pôdy a jej schopnosti zachytávať uhlík a vodu, ochranu mokradí a nív riek ako zásobární vody. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov a úspešne bojujem za ochanu včiel a opeľovačov. 

Čistá voda a čistý vzduch

Chráňme vodu do poslednej kvapky. Nádych nesmie zabíjať.

Znečistenie ovzdušia a vôd je zdrojom významného rizika pre zdravie ľudí. Ročne na škodliviny v ovzduší doplatí životom až 400-tisíc Európanov, z toho takmer 6-tisíc ľudí žijúcich na Slovensku. Podporujem sprísnenie noriem na kvalitu ovzdušia aspoň na úroveň odporúčaní WHO a taktiež lepší celoeurópsky program predchádzania znečistenia riek chemikáliami. Presadzujem obmedzenie používania nebezpečných pesticídov. V oblasti ovzdušia podporujem prechod napríklad aj na ekologickú mobilitu či nízkoemisné zóny.

So svojim tímom som pripravil aj nasledovnú štúdiu:

PDF: Stanovisko k zámeru výstavby spaľovne komunálnych a priemyselných odpadov pri meste Šaľa v kontexte dosahovania environmentálnych a klimatických cieľov EÚ

Environmentálna spravodlivosť

Zdravé životné prostredie je ľudským právom. Nad ničením planéty nesmieme prižmurovať oči.

Priaznivé životné prostredie je právo každého občana EÚ. Preto presadzujem posilnenie práva na informácie pre občanov a mimovládne organizácie. Slovensko môže v tomto ohľade slúžiť ako príklad pre iné krajiny EÚ. Súčasne presadzujem možnosť pre efektívnu účasť v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa životného prostredia.

Zasadzujem sa o posilnenie funkcie súdov – vrátane Európskeho súdneho dvora – pri rozhodovaní o environmentálnych otázkach a za skutočnú zodpovednosť firiem za znečistenie. Bojujem za predchádzanie formalizmu pri implementácii environmentálneho práva a očakávam zodpovednosť úradníkov za ich rozhodnutia v tejto oblasti.