Vyzývame vládu SR, súkromné spoločnosti, občianske iniciatívy a odborníkov na urýchlené vyvinutie spoločného úsilia pre:

- zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska a jeho regiónov, 

- zníženie závislosti od fosílnych palív (primárne zemného plynu) z autokratického Ruska a finančnej podpory jeho vojenskej agresie na Ukrajine, 

- riešenie klimatickej krízy, 

- zabezpečenie primeraných cien energií, tvorby nových pracovných miest a ponechávanie väčšieho podielu finančných prostriedkov v miestnej ekonomike. 

Odstrihnutie sa od fosílnych palív, osobitne z Ruska je potrebné realizovať postupne (ak to bezpečnostná situácia dovolí), avšak tak rýchle, ako to je možné pri vyvinutí maximálneho, spoločného úsilia.    

 

1. Odstráňme administratívne, technické a ďalšie systémové prekážky rozvoja zelených zdrojov energie a energetickej efektívnosti. 

Viaceré platné právne predpisy nepodloženou náročnosťou, alebo absenciou potrebných ustanovení, vytvárajú zbytočné administratívne bariéry rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. Zamerajme sa na urýchlené dokončenie meškajúcej transpozície legislatívy EÚ „Clean Energy Package“ posilňujúcej postavenie odberateľov a spoločenstiev vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov a zrýchľujúcej povoľovacie procesy vrátane pripájania do siete. Riešme bariéry v podobe sieťových poplatkov (pripojovacie poplatky, G-komponent, poplatky za spotrebu z vlastnej výroby), zefektívnenie procesu pripojenia do siete a zabezpečenie nediskriminačného prístupu na trh a zrýchlenie povoľovania z hľadiska stavebnej legislatívy. Potrebujeme čo najskôr odstrániť bariéry pre rozvoj nových prvkov v energetike – energetická legislatíva musí umožniť zdieľanie a ukladanie energie, vytváranie energetických spoločenstiev a priame dlhodobé zmluvy (PPA kontrakty) pre producentov energie z obnoviteľných zdrojov. Zmeniť je tiež potrebné legislatívu o pôdnom fonde tak, aby nebránila vzniku tzv. agrofotovoltických projektov, kde ostáva zachovaná poľnohospodárska funkcia, ku ktorej sa pripojí produkcia zelenej energie. Výstavba obnoviteľných zdrojov energie musí patriť medzi strategické záujmové oblasti. Urýchlime odstraňovanie technických prekážok, z ktorých najväčšou je v súčasnosti nedostatočná voľná kapacita na pripájanie do sústavy a absencia zladenia plánovania a modernizácie sietí s národnými cieľmi pripájania väčšieho objemu obnoviteľných zdrojov energie. 

Vzhľadom na podmienky v regiónoch Slovenska, trendy vývoja technológií a ich cien je potrebné osobitne podporiť omnoho rozsiahlejšie aktivity pre zlepšenie energetickej efektívnosti v budovách a priemysle, výrazne väčšiu aplikáciu solárnej a geotermálnej energie, tepelných čerpadiel a v prípade vhodnosti z hľadiska miestnych podmienok ďalších nefosílnych obnoviteľných zdrojov energie dodržiavajúcich kritériá udržateľnosti. Ekonomické a sociálne prínosy dôrazných a včasných opatrení pre riešenie klimatickej krízy a súčasnej geopoliticky neudržateľnej energetiky závislej na fosílnych palivách prevažne z autoritárskeho Ruska  prevyšujú ekonomické náklady v prípade neriešenia zmeny klímy a geopolitických hrozieb. 

 

2. Mobilizujme dostupné finančné prostriedky pre dotačné a podporné programy obnovy domov a aplikácie zelených zdrojov energie a zabezpečme ich dostupnosť pre všetkých obyvateľov Slovenska, so zameraním na domácnosti s nízkymi a stredne vysokými príjmami. 

Je potrebné zabezpečiť, aby miera spolufinancovania domácností bola výrazne nižšia oproti doterajším programom a investíciám z verejných zdrojov (maximálne 5 %) pre všetky nízkopríjmové domácnosti, nielen tie ktoré boli vyselektované nedávno (napríklad v Pláne obnovy SR). Urýchlene zlepšime naše programy podpory obnovy domov a aplikácie zelených zdrojov energie pre domácnosti inšpirovaním sa z úspešných programov krajín EÚ, napríklad z Talianska. Chudobné, nízkopríjmové domácnosti nemajú potrebných 50% prostriedkov na investície k dofinancovaniu projektu podporovaného zo zdrojov EÚ a aj pôžička z banky je pre nich bariérou. Zdrojom navrhovaného minimálne 45% príspevku na dofinancovanie obnovy domu a inštaláciu zeleného zdroja energie by mal byť príjem z obchodovanie s emisiami skleníkových plynov, alebo štátny rozpočet. Schopnosti domácností s nižšími príjmami spolufinancovať projekty obnovy domov a zelených zdrojov energie pomôže aj realizácie uhlíkovej dividendy, tzv. klimatického šeku.  

Komunikujme zo spoločnosťami zaoberajúcimi sa správou bytových domov a podporme ich v čo najrýchlejšom realizovaní opatrení energetickej efektívnosti a inštalácie zelených zdrojov energie. 

 

a) Využime finančné prostriedky z Európsky štrukturálnych a investičných fondov a Plánu obnovy a odolnosti SR čo najskôr. Skráťme plánované termíny vyhlásenia podporných programov a realizujme ich bez zbytočného odkladu. 

Plytvanie energiou zbytočne ľuďom a podnikateľom zvyšuje účty, prispieva ku klimatickej zmene a na vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine. V Pláne obnovy sú vyčlenené prostriedky na zatepľovanie budov, no uvoľňovanie týchto financií bolo naplánované až v treťom kvartáli tohto roku. 

 

b) Využime v plnej miere príjmy Slovenskej republiky za uvoľňovanie emisií skleníkových plynov a rezervy vlády SR. 

Príjmy SR z aukcií kvót skleníkových plynov sú príjmami členských štátov, v prípade Slovenska putujú do Environmentálneho fondu. V roku 2021 boli príjmy SR z aukcií 276 164 720 eur a v budúcich rokoch budú tieto príjmy SR vysoké. Žiaľ, v súčasnosti sa na Slovensku približne 70 % prostriedkov Environmentálneho fondu nepoužíva a je len rezervou štátnej pokladnice, zbytok sa často používa neefektívne, netransparentne a neadresne. NKÚ uviedol, že Environmentálny fond je málo efektívny, má rezervy v transparentnosti a viac ako miliardu eur, získanú hlavne z predaja emisných povoleniek, len pasívne kumuloval na svojom účte. Slovensko neplní odporúčanie Smernice 2003/87/ES o systéme obchodovania s emisnými kvótami podľa článku 10(3), podľa ktorého má investovať minimálne 50 % výnosov z predaja emisií na klimatické ciele - v kontrolovaných rokoch sme dosiahli v priemere len 14 %. Využime príjmy SR z obchodovania s emisiami skleníkových plynov za uplynulé obdobie zo 100% na sociálne férové znižovanie emisií skleníkových plynov a náhradu fosílnych palív, primárne z Ruska, so zameraním na znižovanie potreby energie, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie s kritériami udržateľnosti, rozvoj zelenej mobility a využívanie biometánu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 

 

3. Ukončime okamžite finančnú podporu fosílnych zdrojov energie z verejných zdrojov

Nahraďme podporu z verejných zdrojov pre fosílne zdroje energie, primárne podporou energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti. Fosílne zdroje energie dovážame v drvivej väčšine z Ruska - 85 % fosílneho zemného plynu a 100 % ťažkej ropy. Z verejných prostriedkov by sme nemali ďalej zvyšovať závislosť na fosílnom plyne z autokratického Ruska vedúceho vojenskú agresiu v demokratickej Ukrajine, ktorá môže spôsobiť prepadnutie niektorých domácností do energetickej chudoby, a financovať prehlbovanie klimatickej krízy. 

 

4. Naštartujme aktívnu informačnú kampaň, budujme kapacity a poďme príkladom.  

Naštartujme rozsiahlu informačnú kampaň pre domácnosti a podnikateľov, ktorú by mala viesť a koordinovať vláda SR. Tá by mala zrozumiteľne vysvetľovať aktuálnu situáciu, pripravované kroky verejnej správy, opatrenia ktoré môžu realizovať domácnosti a podnikatelia, ich efekt, a informovať o subjektoch, ktoré im v tom môžu pomôcť. Pomáhajme domácnostiam, podnikateľom a samosprávam rozsiahlym poradenstvom o možnostiach úspor energie, energetickej efektívnosti a zelených zdrojov energie. 

Zabezpečme, aby verejná správa išla príkladom v úsporách energie, využívaní zelených energií vo vlastných budovách a aby to vyžadovala aj od inštitúcií poberajúcich dotácie z verejných zdrojov. 

Budujme kapacity pre zvýšenie tempa obnovy budov, inštalácie a odbornej údržby zelených zdrojov energie (v rámci školstva, rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov) a pre väčšiu poradenskú pomoc domácnostiam a podnikateľom. Jednou z podmienok úspešného prechodu na klimatickú neutralitu je vybudovanie odborných, technických a informačné kapacít pre koordinovaný, koncepčný rozvoj regionálnej energetiky. Tieto kapacity, ktoré zatiaľ v SR na úrovni krajov a miest absentujú, sú nevyhnutnou podmienkou odchodu od fosílnych palív a obratu od súčasného neraz živelného vývoja k systematickému rozvoju udržateľnej a sebestačnejšej energetiky regiónov. Je preto potrebné zabezpečiť vybudovanie a financovanie kapacít udržateľnej energetiky v regiónoch a mestách. 

Pre rozsiahlejšiu obnovu domov, inštaláciu a údržbu obnoviteľných zdrojov potrebujeme zabezpečiť adekvátne vzdelávanie budúcich pracovníkov v týchto sektoroch, ako v rámci školstva, tak v rámci rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov podporovaných verejnou správou. 

Prestať plytvať energiou a znížiť spotrebu fosílneho zemného plynu z Ruska môžeme v nemalej miere už v najbližších mesiacoch. V teplárenstve môžeme modernizovať merania a regulácie, integrovať akumulátory tepla a zvýšiť podporu pre aplikáciu miestnych obnoviteľných zdrojov energie ako tepelné čerpadlá či solárne systémy. Obnovou domov a budov možno ušetriť desiatky percent energie. 

 

5. Zvýšme podiel výroby domáceho biometánu a podporme rozvoj zelenej mobility. 

Zaveďme legislatívnymi a ekonomickými nástrojmi účinnú podporu rozvoja domácej produkcie biometánu z vytriedených biologicky rozložiteľných odpadov. Ekonomickými nástrojmi zvýšme podporu triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, stanovme minimálny podiel biometánu v plyne. Dôsledne vymáhajme zákaz skládkovania bioodpadov a podporujme ich využívanie na produkciu biometánu, ktorý splní kritéria udržiteľnosti.

Zaveďme výraznú zľavu na miestnu a vnútroštátnu verejnú dopravu (MHD, vlaky) na podobnom princípe ako v Nemecku k 1. júnu 2022. Zvýšme ešte tento rok podporu pre rozsiahlejšie budovanie cyklodopravnej infraštruktúry, dostupnej a pohodlnej verejnej dopravy ďalších foriem bezemisnej dopravy legislatívnymi a ekonomickými nástrojmi. 

 

Vláde SR k tomu ponúkame pomoc a spoluprácu. Začnime dnes. Fosílne zdroje energie spôsobujúce klimatickú krízu nie sú lacné, sloboda a bezpečnosť sú na nezaplatenie.

 

Výzvu Nefinancujme vojenskú agresiu Ruska a klimatickú krízu podpísali: 

 

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu, iniciátor výzvy 

Marián Balázs, teológ a vysokoškolský pedagóg 

Ján Cifra, podnikateľ v oblasti informačných technológií 

Pavol Čekan, vedec a podnikateľ 

Dušana Dokupilová, vedecká pracovníčka 

Marián Gogola, dopravný inžinier a vysokoškolský pedagóg 

Ladislav Hegyi, environmentalista

Karel Hirman, energetický analytik 

Mikuláš Huba, environmentálny geograf, univerzitný profesor 

Igor Kočiš, vedecko-výskumný pracovník a inovátor 

Patrik Križanský, expert v oblasti zelenej mobility 

Zuzana Kronerová, herečka 

Ľubica Lacinová, vedecká pracovníčka 

Juraj Melichár, koordinátor pre ochranu klímy cez energetickú transformáciu 

Ivan Mikloš, ekonóm 

Katarína Nikodémová, expertka v oblasti energetickej efektívnosti 

Richard Paksi, analytik v oblasti energetickej efektívnosti 

Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej 

Henrich Pifko, architekt a vysokoškolský pedagóg 

Iveta Radičová, vysokoškolská profesorka 

Šicko Šimon, podnikateľ v oblasti informačných technológií 

Pozrite aj...

Petícia: Ani euro Putinovi

Zisky z plynu, ropy a uhlia pomáhajú Putinovi financovať vojnu proti Ukrajine. Je našou povinnosťou odstrihnúť ho od tohto zdroju peňazí. Nesmieme už ani sekundu otáľať. Navyše ak peniaze, ktoré sme mu doteraz posielali za plyn budú viac zostávať v našich regiónoch a pomáhať ľudom tu a teraz. Vyzývame vládu a parlament, aby urýchlene konali! Každý kubík plynu a ropy, ktorý z Ruska nekúpime, je dôležitý.